Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Komunikaty

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Spółki

Nazwa i adres spółki (miejsce wykonywania pracy):

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

26–110 Skarżysko – Kamienna, ul. Cicha 8

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Stosunek pracy: umowa o pracę

Pracodawca oferuje:

 1. Wysokie wynagrodzenie.
 2. Atrakcyjny pakiet socjalny.

Określenie stanowiska:

 1. Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Spółki.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
 • odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz koordynacja działań zapewniających przestrzeganie zasad rachunkowości, w tym przez pracowników księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz planów finansowych,
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Spółki w zakresie dotyczącym spraw finansowo-księgowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

 Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:

– wykształcenie wyższe i co najmniej 6-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego w spółkach z o.o., w tym przygotowanie minimum dwóch sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie lub biorąca udział w ich sporządzeniu – kryterium preferowane;

– ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunkach: rachunkowość, ekonomia lub finanse i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie w spółce z o. o.);

– ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 8-letniej praktyki na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie w spółce z o. o.);

– posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

– wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy VAT, przepisów dotyczących podatków;
 • Znajomość środowiska MS Office, w tym biegłą obsługę komputera i programów księgowych;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, dokładność;
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność;
 • zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z interesem firmy;
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki;
 • dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości i finansów publicznych oraz umiejętność ich interpretowania i stosowania;
 • wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie w powierzone zadania.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia) w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Główny Księgowy.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw.
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Podpisana klauzula informacyjna: link do pobrania.

Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być własnoręcznie przez niego podpisane. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone podpisem kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Cichej 8, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” w terminie do dnia 23 marca 2021 roku do godziny 14.00.

Spółka w ciągu tygodnia od upłynięcia terminu składania ofert zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się w siedzibie Spółki z zachowaniem obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Złożone do konkursu dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru w sekretariacie Spółki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 026 823 lub adresem mailowym: s.zachara@mpwik-skarzysko.pl, osoba do kontaktu: Sylwia Zachara.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 5 marca 2021
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 8 marca 2021
Liczba odsłon publikacji: 817