Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a.),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

KIM JEST INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I JEGO FUNKCJA

W Spółce MPWiK Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia.

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Osoby te mogą zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszystkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, że Spółka prowadzi monitoring wizyjny na terenie swoich obiektów w celu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym i ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obiekty:

 • Siedziba Spółki przy ul. Cichej 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Stacja Ujęcia Wody ul. Cicha 17, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Oczyszczalnia Ścieków ul. 3-go Maja 333, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Okres przechowywania nagrań z monitoringu wynosi 30 dni. Po tym czasie dane z monitoringu są nadpisywane.

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOSBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15)
 2. do sprostowania danych osobowych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17)
 4. do ograniczenia przetwarzanie danych osobowych (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art.22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Marta Krajewska – Inspektor Ochrony Danych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Cicha 8

26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: iod@mpwik-skarzysko.pl

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych w Rozporządzeniu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych ososbowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@mpwik-skarzysko.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o (MPWiK sp. z o. o) z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (26-110) ul. Cicha 8, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez MPWiK sp. z .o.o.

 

Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się na stronie www.mpwik-skarzysko.eu w zakładce „Dla klienta” – „ODO” – „Klauzule informacyjne”

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 18 czerwca 2019
Data ostatniej modyfikacji: 27 czerwca 2019
Liczba odsłon publikacji: 954