Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Organy Spółki i ich kompetencje

Organy Spółki i ich kompetencje

Władze Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

Zgromadzenie Wspólników:

Gmina Skarżysko-Kamienna reprezentowana przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Gmina Skarżysko Kościelne reprezentowana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Łukasz Żuchowski

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Przemysław Janiszewski

Członkowie Rady Nadzorczej:

– Bogumił Pacek
– Piotr Kowalik
– Zbigniew Zaborski
– Jacek Tomaszewski
– Sebastian Jakutowicz

Organami spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd Spółki.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

3. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu, przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników jako organu Spółki należą w szczególności następujące sprawy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) podział zysków lub pokrycie strat bilansowych Spółki
3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki
4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5) zmiany wielkości kapitału zakładowego Spółki
6) dokonywanie zmian w umowie Spółki
7) ustalanie wynagrodzenia i kosztów zwrotnych dla członków Rady Nadzorczej, za pracę i udział w posiedzeniach Rady.
8) połączenie spółek.
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki
10) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych, izb przemysłowo handlowych oraz stowarzyszeń branżowych.
11) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek.
12) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości.
13) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
14) tworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszów Spółki.
15) ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki.

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym.

2.1 Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, wybór ten zatwierdza Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Pozostałych czterech członków powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników przy zachowaniu następujących zasad:
a) 3 (trzech) kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazywać będzie Gmina Skarżysko-Kamienna, w tym kandydata na Prezesa Rady Nadzorczej,
b) 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazywać będzie Gmina Skarżysko Kościelne
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2.2 Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie, uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów obecnych
2.3 Tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór i kontrola nad czynnościami Zarządu Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego aktu założycielskiego, a w szczególności:

1) badanie rocznego bilansu oraz rachunku strat i zysków,
2) rozpatrywanie wniosków , co do podziału zysku i pokrycia strat,
3) opiniowanie członków Zarządu Spółki,
4) przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników koncepcji rozwoju Spółki, propozycji rozwiązywania problemów i innych zmian w funkcjonowaniu Spółki,
5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, lub całego Zarządu
6) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników przeprowadzonych badań i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
9) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD SPÓŁKI

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników

2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki, nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego aktu założycielskiego.

3. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Kadencja członka Zarządu trwa pięć lat.

4.1 Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
4.2 Do wykonywania czynności określonego rodzaju, Zarząd Spółki może– ustanowić prokurentów, działających jednoosobowo lub łącznie.
4.3 Tryb działania Zarządu Spółki określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5.1 W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki, uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu.
5.2 W przypadku powołania Zarządu Spółki wieloosobowego, do czynności, o których mowa w ust. 1, uprawniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 10.000zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) po denominacji, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu i prokurenta.

6. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenie w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 13 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 3 czerwca 2024
Liczba odsłon publikacji: 1 941