Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Oczyszczalnia

Home  >>  O Firmie  >>  Oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków

Położona jest w południowo-wschodniej części miasta przy ul. 3 Maja 333 w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy rzeką Kamienną a Oleśnicą, na działkach o numerach ewidencyjnych 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 622, 623, 21, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej. Jest to teren oczyszczalni ścieków oraz węzeł retencjonowania ścieków surowych (zbiornik retencyjny). Obszar, na terenie którego zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków leży w obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym środkowej Wisły, obejmującym północną część regionu świętokrzyskiego. Powierzchnia ogrodzonego terenu oczyszczalni ścieków wynosi 5,8 ha, powierzchnia terenu zbiornika retencyjnego wynosi 1,19 ha.

Oczyszczalnia Ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych ze ścieków, przeróbką osadów ściekowych i wykorzystaniem powstającego biogazu. Funkcjonująca Oczyszczalnia Ścieków przyjmuje ścieki socjalno – bytowe jak również ścieki przemysłowe z terenu Gmin Skarżysko – Kamienna, Skarżysko Kościelne oraz częściowo z Gminy Suchedniów. Gminy posiadają uporządkowane systemy odprowadzania ścieków. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej jak również z terenów jeszcze nie skanalizowanych wozami asenizacyjnymi. Oczyszczaniu poddawane jest 100% ścieków dopływających i dowożonych.

Ścieki oczyszczane są mechanicznie na kratach, piaskownikach poziomych, odtłuszczaczu i osadnikach wstępnych, a następnie biologicznie w reaktorach biologicznych trójfazowych i osadnikach wtórnych. Osady przerabiane są w wydzielonej komorze fermentacyjnej WKF, a następnie kierowane są hydraulicznie na laguny osadowe gdzie poddawane są procesowi odzysku.

Maksymalna wielkość dopływu ścieków kolektorem z miasta:
Qśr d = 14 000 m³/d
Qśr h = 875 m³/h

Całość pracy oczyszczalni nadzorowana jest przez komputer w automatycznym cyklu sterowania procesami technologicznymi. Obiekty oczyszczalni wyposażono w profesjonalne urządzenia produkcji renomowanych firm europejskich i krajowych o najwyższej jakości.

Odbiornikiem ścieków biologicznie oczyszczonych jest rzeka Kamienna, lewobrzeżny dopływ rzeki Wisły. Miejsce wprowadzania ścieków do rzeki Kamiennej w km 115+500.

Dodatkowo w dzielnicy Łyżwy, w sąsiedztwie komunalnego składowiska odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych 1191/1, 1645/5, 1703, 1704, 1705, 1606/5, zlokalizowane są laguny osadowe na których składowane są osady ściekowe powstałe podczas oczyszczania ścieków. Powierzchnia lagun wynosi 7,38 ha. Obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkiem zanieczyszczeń wyrażonym wskaźnikiem BZT5 wynosi RLM = 65 000.

Jakość i parametry powstałych ścieków podlegają stałej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód nie mogą przekroczyć:

BZT5 15 mg O2 /l
ChZTCr 125 mg O2/l
zawiesiny og. 35 mg/l
Nog. 15 mg N/l
Pog. 2 mg P/l

Odprowadzane ścieki spełniają wymogi obowiązujących przepisów i mogą być wprowadzone do wód. Podstawowymi zanieczyszczeniami, które w nich występują są: BZT5, ChZT, zawiesiny, azot ogólny i fosfor ogólny. Ich stężenie, nie przekracza wartości dopuszczalnych.

Odprowadzane ścieki nie zawierają odpadków stałych i innych zanieczyszczeń.

Obiekty wyposażone są w system monitoringu lokalnego, a zakres środowiskowych badań monitoringowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W celu ograniczenia i eliminowania negatywnego oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko wprowadzono szereg rozwiązań, a mianowicie :

  • wysoki stopień automatyzacji oraz system monitoringu parametrów technologicznych,
  • wykonanie obiektów i sieci między obiektowych zapewniających szczelność i uniemożliwiających penetrację ścieków do ziemi i wód podziemnych,
  • zamontowanie urządzeń do biologicznego oczyszczania powietrza (biofiltr),
  • eliminacja hałasu od pracujących urządzeń (montaż w dźwiękoszczelnych obudowach),
  • zastosowanie wysokosprawnej technologii oczyszczania ścieków, gwarantującej osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie właściwej gospodarki odpadami,
  • utrzymywanie zieleni na terenie oczyszczalni,
  • utrzymywanie czystości i porządku na terenie oczyszczalni,

Wszystkie w/w przedsięwzięcia powodują, że eksploatacja oczyszczalni nie powoduje przekroczeń standardów ochrony środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby oraz hałasu.

Schemat technologiczny Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamienniej
 

Galeria