Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Projekty realizowane

Home  >>  O Firmie  >>  Projekty dofinansowane przez EU  >>  Projekty realizowane

Okres realizacji:
01 styczeń  2018 r. – 31 marzec 2019 r.

Tytuł projektu: „Program eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w MPWIK”

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.1. Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca/Partner:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Beneficjent)

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 91 pracowników MPWiK w Skarżysku- Kamiennej (26K, 65M) ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+ (39 osób w tym 13K,26M) poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od 01.01.2018 do 31.03.2019 r. Zwiększenie oferty zapewniającej dostęp do usług zdrowotnych w miejscu pracy w ramach projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego “bardziej efektywne wykorzystanie zasobów rynku pracy”.

 

Planowane efekty:

 1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badania profilaktyczne (18K, 45M).
 2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (13K, 33M).
 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (13K, 26M).
 4. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (26K, 65M).
 5. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (1).

 

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (26K, 65M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy:

 1. zorganizowanie punktu medycznego
 2. badania: PSA (M50+), USG piersi (K40+), cytologia (K)
 3. konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą
 4. pakiet rehabilitacyjnych dla pracowników (podstawowy i kontynuacyjny)

Zadanie 2 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem:

 1. warsztaty z motywacji (kadra kierownicza)
 2. warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (pracownicy)
 3. piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin
 4. zajęcia na basenie (30 osób) i siłowni (35 osób)
 5. klawiterapa – 45 osób

Zadanie 3 – Działania doradcze dla kadry zarządzającej:

 1. coaching – 11 osób
 2. doradztwo grupowe z BHP – case study – 9 osób

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 419 225,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 377 205,00 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 4 606,87 zł

Wkład własny: 42 020,00 zł